H200 – Nestabilní výbušnina.

H201 – Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

H202 – Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

H203 – Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.

H204 – Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

H205 – Při požáru může způsobit masivní výbuch.

H220 – Extrémně hořlavý plyn.

H221 – Hořlavý plyn.

H222 – Extrémně hořlavý aerosol.

H223 – Hořlavý aerosol.

H224 – Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H228 – Hořlavá tuhá látka.

H240 – Zahřívání může způsobit výbuch.

H241 – Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

H242 – Zahřívání může způsobit požár.

H250 – Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H251 – Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

H252 – Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.

H260 – Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

H261 – Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

H270 – Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

H271 – Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H272 – Může zesílit požár; oxidant.

H280 – Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H281 – Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

H290 – Může být korozivní pro kovy.

H300 – Při požití může způsobit smrt.

H301 – Toxický při požití.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H310 – Při styku s kůží může způsobit smrt.

H311 – Toxický při styku s kůží.

H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H330 – Při vdechování může způsobit smrt.

H331 – Toxický při vdechování.

H332 – Zdraví škodlivý při vdechování.

H334 – Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340 – Může vyvolat genetické poškození .

H341 – Podezření na genetické poškození .

H350 – Může vyvolat rakovinu  .

H351 – Podezření na vyvolání rakoviny  .

H360 – Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky .

H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky .

H362 – Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H370 – Způsobuje poškození orgánů .

H371 – Může způsobit poškození orgánů .

H372 – Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici   ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici   ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413 – Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

 

EUH 001 – Výbušný v suchém stavu.

EUH 006 – Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

EUH 014 – Prudce reaguje s vodou.

EUH 018 – Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH 019 – Může vytvářet výbušné peroxidy.

EUH 044 – Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

EUH 029 – Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

EUH 031 – Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 032 – Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 070 – Toxický při styku s očima.

EUH 071 – Způsobuje poleptání dýchacích cest.

EUH 059 – Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

EUH 201 – Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.

EUH 201A – Pozor! Obsahuje olovo.

EUH 202 – Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH 203 – Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 204 – Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 205 – Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH 207 – Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

EUH 208 – Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 209 – Při používání se může stát vysoce hořlavým.

EUH 209A – Při používání se může stát hořlavým.

EUH 210 – Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

EUH 401 – Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.