P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 – Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 – Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P220 – Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…

P222 – Zabraňte styku se vzduchem.

P223 – Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.

P230 - Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …

P231 – Manipulace pod inertním plynem.

P232 – Chraňte před vlhkem.

P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.

P235 – Uchovávejte v chladu.

P240 – Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241 – Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.

P242 – Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

P243 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P244 – Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.

P250 – Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.

P251 – Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P262 – Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P263 – Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ….

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P272 – Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P281 – Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

P282 – Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P283 – Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.

P284 – Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P285 – V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P231 + P232 – Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.

P235 + P410 – Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

P301 – PŘI POŽITÍ:

P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P303 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P304 – PŘI VDECHNUTÍ:

P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P306 – PŘI STYKU S ODĚVEM:

P307 – PŘI expozici:

P308 – PŘI expozici nebo podezření na ni:

P309 – PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P311 – Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P320 – Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P321 – Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P322 – Specifické opatření (viz … na tomto štítku).

P330 – Vypláchněte ústa.

P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P332 – Při podráždění kůže:

P333 – Při podráždění kůže nebo vyrážce:

P334 – Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P335 – Volné částice odstraňte z kůže.

P336 – Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

P337 – Přetrvává-li podráždění očí:

P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P340 – Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P341 – Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P342 – Při dýchacích potížích:

P350 – Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P352 – Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P353 – Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P360 – Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P361 – Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P363 – Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P370 – V případě požáru:

P371 – V případě velkého požáru a velkého množství:

P372 – Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

P373 – Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P374 – Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

P375 – Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P376 – Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P377 – Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

P378 – K hašení použijte ….

P380 – Vykliďte prostor.

P381 – Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

P390 – Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

P391 – Uniklý produkt seberte.

P301 + P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P334 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P302 + P350 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P303 + P361 + P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304 + P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P304 + P341 – PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P306 + P360 – PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P307 + P311 – PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P308 + P313 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P309 + P311 – PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P332 + P313 – Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P335 + P334 – Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P342 + P311 – Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P370 + P376 – V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P370 + P378 – V případě požáru: K hašení použijte ….

P370 + P380 – V případě požáru: Vykliďte prostor.

P370 + P380 + P375 – V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P371 + P380 + P375 – V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P401 – Skladujte …

P402 – Skladujte na suchém místě.

P403 – Skladujte na dobře větraném místě.

P404 – Skladujte v uzavřeném obalu.

P405 – Skladujte uzamčené.

P406 – Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

P407 – Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P410 – Chraňte před slunečním zářením.

P411 – Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

P412 – Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P413 – Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

P420 – Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

P422 – Skladujte pod …

P402 + P404 – Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P403 + P233 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403 + P235 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P410 + P403 – Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

P410 + P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P411 + P235 – Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. Uchovávejte v chladu.

P501 – Odstraňte obsah/obal …

... údaj je uvedený na štítku