1000041.0500

655 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
90-15-3
Vzorec
C10H7OH
Mol. hmotnost
144,17 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H315: Dráždí kůži., H318: Způsobuje vážné poškození očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P-věty
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů., P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., P405: Skladujte uzamčené., P501: Odstraňte obsah/obal …, jako nebezpečný odpad.
Kontaktujte nás!