JTB-8715.2500

2 471 Kč bez DPH

ks
Další název
Isooktan
CAS No.:
540-84-1
Vzorec
CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3
Mol. hmotnost
114,23 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
H-věty
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., H315: Dráždí kůži., H336: Může způsobit ospalost nebo závratě., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Kontaktujte nás!