95 Kč bez DPH (114,95 Kč s DPH)

Kód produktu: 1000071.1000Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 67-64-1
Další název Dimethylketon
H-věty H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H336: Může způsobit ospalost nebo závratě., EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Mol. hmotnost 58,1 g/mol
P-věty P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření., P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů., P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte., P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., P405: Skladujte uzamčené., P501: Odstraňte obsah/obal …, jako nebezpečný odpad.
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyDráždivé látky
Vzorec CH3COCH3