1005080.0500

250 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
108-31-6
Vzorec
C4H2O3
Mol. hmotnost
98,06 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Kontaktujte nás!