Anhydrid kyseliny maleinové
Anhydrid kyseliny maleinové

250 Kč bez DPH (302,50 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1005080.0500Doprava a platba

CAS No.: 108-31-6
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Mol. hmotnost 98,06 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro zdraví
Vzorec C4H2O3