466 Kč bez DPH (563,86 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1000180.0500Doprava a platba

CAS No.: 7758-02-3
H-věty H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Mol. hmotnost 119,01
P-věty P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů., P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít., P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., P405: Skladujte uzamčené.
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec KBr