295 Kč bez DPH (356,95 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1005420.0100Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 10294-38-9
H-věty H271: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 322,26 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Oxidační látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec Ba(ClO3)2 . H2O