1005420.0100

295 Kč bez DPH

ks

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.:
10294-38-9
H-věty
H271: Může způsobit požár nebo výbuch, silný oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
322,26 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
Ba(ClO3)2 . H2O
Kontaktujte nás!