1 098 Kč bez DPH (1 328,58 Kč s DPH)

Kód produktu: 1000443.0250Doprava a platba

CAS No.: 10025-77-1
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost 270,30 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyDráždivé látky
Vzorec FeCl3 . 6H2O