1000500.0500

215 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7788-98-9
Vzorec
(NH4)2CrO4
Mol. hmotnost
152,07 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
H-věty
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H350: Může vyvolat rakovinu., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Kontaktujte nás!