1000620.1000

68 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
1336-21-6
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
Mol. hmotnost
35,05 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
NH4OH
Kontaktujte nás!