68 Kč bez DPH (82,28 Kč s DPH)

Položka je nedostupná.

Kód produktu: 1000620.1000Doprava a platba

CAS No.: 1336-21-6
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
Mol. hmotnost 35,05 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec NH4OH