598 Kč bez DPH (723,58 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1000641.0500Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 7789-09-5
H-věty H272: Může zesílit požár, oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže., H340: Může vyvolat genetické poškození., H350: Může vyvolat rakovinu., H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky., H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 252,07 g/mol
P-věty P221: Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…, P320: Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku)., P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte., P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání., P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., P405: Skladujte uzamčené.
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Oxidační látkyKorozivní a žíravé látkyToxické látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec (NH4)2Cr2O7