0 Kč bez DPH (0 Kč s DPH)

Kód produktu: 1000653.0500Doprava a platba

Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.: 7778-50-9
H-věty H272: Může zesílit požár; oxidant., H301: Toxický při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže., H340: Může vyvolat genetické poškození., H350: Může vyvolat rakovinu., H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky., H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 294,18 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Oxidační látkyKorozivní a žíravé látkyToxické látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec K2Cr2O7