1000660.0250

95 Kč bez DPH

Upřesněte výběr produktu

ks
CAS No.:
7789-12-0
Vzorec
Na2Cr2O7 . 2H2O
Mol. hmotnost
298,00 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Korozivní a žíravé látky Toxické látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H301: Toxický při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže., H340: Může vyvolat genetické poškození., H350: Může vyvolat rakovinu., H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Kontaktujte nás!