1000901.0500

466 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
10099-74-8
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky., H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
331,20 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
Pb(NO3)2
Kontaktujte nás!