473 Kč bez DPH (572,33 Kč s DPH)

Kód produktu: 1000901.0500Doprava a platba

CAS No.: 10099-74-8
H-věty H272: Může zesílit požár, oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H360: Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky., H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 331,20 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Oxidační látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec Pb(NO3)2