1000941.0025

608 Kč bez DPH

Upřesněte výběr produktu

ks
CAS No.:
7761-88-8
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H290: Může být korozivní pro kovy., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
169,88 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
AgNO3
Kontaktujte nás!