1001023.1000

118 Kč bez DPH

ks
Další název
Ethylacetát, octan ethylnatý
CAS No.:
141-78-6
Vzorec
C4H8O2
Mol. hmotnost
88,11 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Dráždivé látky
H-věty
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
Kontaktujte nás!