1001250.1000

105 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
64742-49-0
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
H-věty
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., H315: Dráždí kůži., H336: Může způsobit ospalost nebo závratě., H340: Může vyvolat genetické poškození., H350: Může vyvolat rakovinu., H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky., H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Kontaktujte nás!