105 Kč bez DPH (127,05 Kč s DPH)

Kód produktu: 1001250.1000Doprava a platba

CAS No.: 64742-49-0
H-věty H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., H315: Dráždí kůži., H336: Může způsobit ospalost nebo závratě., H340: Může vyvolat genetické poškození., H350: Může vyvolat rakovinu., H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky., H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí