1001400.1000

80 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
1310-58-3
H-věty
H290: Může být korozivní pro kovy., H302: Zdraví škodlivý při požití., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Mol. hmotnost
56,11 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky
Vzorec
KOH
Kontaktujte nás!