1004280.1000

620 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
123-51-3
Další název
Isopentylalkohol, 3-Metyl-1-butanol, 2-Methylpropan-1-ol
H-věty
H226: Hořlavá kapalina a páry., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Mol. hmotnost
88,15 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Hořlavé látky Dráždivé látky
Vzorec
(CH3)2CHCH2CH2OH
Kontaktujte nás!