620 Kč bez DPH (750,20 Kč s DPH)

Kód produktu: 1004280.1000Doprava a platba

CAS No.: 123-51-3
Další název Isopentylalkohol, 3-Metyl-1-butanol, 2-Methylpropan-1-ol
H-věty H226: Hořlavá kapalina a páry., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Mol. hmotnost 88,15 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Hořlavé látkyDráždivé látky
Vzorec (CH3)2CHCH2CH2OH