1001442.xxxx

0 Kč bez DPH

Upřesněte výběr produktu
ks
Tuto chemikálii dodáváme pouze školám a státním institucím. Více >>
Balení Dostupnost Cena bez DPH Množství (ks)
Jod resublimovaný p.a. 100 g 490 Kč
Jod resublimovaný p.a. 250 g 1 095 Kč

Tuto chemikálii dodáváme pouze školám a státním institucím.

CAS No.:
7553-56-2
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
Mol. hmotnost
253,81
P-věty
P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly., P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte., P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., P405: Skladujte uzamčené., P501: Odstraňte obsah/obal …
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
I2
Kontaktujte nás!