Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

1 095 Kč bez DPH (1 324,95 Kč s DPH)

ks

Tuto chemikálii dodáváme pouze školám a státním institucím. Více

Kód produktu: 1001442.0250Doprava a platba

Tuto chemikálii dodáváme pouze školám a státním institucím.

CAS No.: 7553-56-2
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
Mol. hmotnost 253,81
P-věty P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly., P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte., P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování., P405: Skladujte uzamčené., P501: Odstraňte obsah/obal …
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Dráždivé látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec I2