1001480.0100

390 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7774-29-0
H-věty
H300: Při požití může způsobit smrt., H310: Při styku s kůží může způsobit smrt., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
454,40 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Toxické látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
HgI2
Kontaktujte nás!