590 Kč bez DPH (713,90 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1001480.0100Doprava a platba

CAS No.: 7774-29-0
H-věty H300: Při požití může způsobit smrt., H310: Při styku s kůží může způsobit smrt., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 454,40 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Toxické látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec HgI2