980 Kč bez DPH (1 185,80 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1003400.0100Doprava a platba

CAS No.: 7440-43-9
H-věty H330: Při vdechování může způsobit smrt., H341: Podezření na genetické poškození., H350: Může vyvolat rakovinu., H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky., H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 112,40 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Toxické látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec Cd