1003400.0100

980 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7440-43-9
Vzorec
Cd
Mol. hmotnost
112,40 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Toxické látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
H-věty
H330: Při vdechování může způsobit smrt., H341: Podezření na genetické poškození., H350: Může vyvolat rakovinu., H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky., H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Kontaktujte nás!