1001901.0500

121 Kč bez DPH

ks
Kousky o středním rozměru 15-25 mm
Další název
Dikarbid vápenatý, acetylid vápenatý, karbid vápníku
CAS No.:
75-20-7
Vzorec
CaC2
Mol. hmotnost
64,09 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky
H-věty
H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny., H315: Dráždí kůži., H318: Způsobuje vážné poškození očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Kontaktujte nás!