1001950.1000

78 Kč bez DPH

ks
Další název
Methylalkohol
CAS No.:
67-56-1
Vzorec
CH3OH
Mol. hmotnost
32,04 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Toxické látky Látky nebezpečné pro zdraví
H-věty
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H301: Toxický při požití., H311: Toxický při styku s kůží., H331: Toxický při vdechování., H370: Způsobuje poškození orgánů.
Kontaktujte nás!