CAS No.:
67-56-1
Další název
Methylalkohol
H-věty
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H301: Toxický při požití., H311: Toxický při styku s kůží., H331: Toxický při vdechování., H370: Způsobuje poškození orgánů.
Mol. hmotnost
32,04 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Toxické látky Látky nebezpečné pro zdraví
Vzorec
CH3OH
Kontaktujte nás!