78 Kč bez DPH (94,38 Kč s DPH)

Kód produktu: 1001950.1000Doprava a platba

CAS No.: 67-56-1
Další název Methylalkohol
H-věty H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H301: Toxický při požití., H311: Toxický při styku s kůží., H331: Toxický při vdechování., H370: Způsobuje poškození orgánů.
Mol. hmotnost 32,04 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyToxické látkyLátky nebezpečné pro zdraví
Vzorec CH3OH