66-A13188.0250

766 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
91-20-3
H-věty
H228: Hořlavá tuhá látka., H302: Zdraví škodlivý při požití., H351: Podezření na vyvolání rakoviny., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
128,17 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
C10H8
Kontaktujte nás!