766 Kč bez DPH (926,86 Kč s DPH)

Kód produktu: 66-A13188.0250Doprava a platba

CAS No.: 91-20-3
H-věty H228: Hořlavá tuhá látka., H302: Zdraví škodlivý při požití., H351: Podezření na vyvolání rakoviny., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 128,17 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec C10H8