321 Kč bez DPH (388,41 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1002160.0900Doprava a platba

CAS No.: Nepřiděleno - směs
Další název Zásaditý roztok tetrajodortuťnatanu draselného
H-věty H300: Při požití může způsobit smrt., H310: Při styku s kůží může způsobit smrt., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyToxické látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí