1002160.0900

321 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
Nepřiděleno - směs
Další název
Zásaditý roztok tetrajodortuťnatanu draselného
H-věty
H300: Při požití může způsobit smrt., H310: Při styku s kůží může způsobit smrt., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H330: Při vdechování může způsobit smrt., H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Toxické látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
Kontaktujte nás!