1004480.0500

809 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
6046-93-1
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
Mol. hmotnost
199,65 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
(CH3COO)2Cu . H2O
Kontaktujte nás!