809 Kč bez DPH (978,89 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1004480.0500Doprava a platba

CAS No.: 6046-93-1
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.
Mol. hmotnost 199,65 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látkyLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec (CH3COO)2Cu . H2O