Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám je tato látka prodána až ověření platnosti IČO. V případě nejasností si vyhrazujeme právo objednávku této látky stornovat.

CAS No.:
7722-84-1
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Mol. hmotnost
34,02 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky
Vzorec
H2O2
Kontaktujte nás!