Kód produktu: 1002440.0500

181 Kč bez DPH


ks
Další název
Persíran draselný
CAS No.:
7727-21-1
Vzorec
K2S2O8
Mol. hmotnost
270,33 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Oxidační látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví
H-věty
H272: Může zesílit požár, oxidant., H302: Zdraví škodlivý při požití., H315: Dráždí kůži., H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci., H319: Způsobuje vážné podráždění očí., H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže., H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Kontaktujte nás!