1002470.1000

188 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
8032-32-4
H-věty
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., H315: Dráždí kůži., H336: Může způsobit ospalost nebo závratě., H350: Může vyvolat rakovinu., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro životní prostředí
Kontaktujte nás!