188 Kč bez DPH (227,48 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1002470.1000Doprava a platba

CAS No.: 8032-32-4
H-věty H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry., H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., H315: Dráždí kůži., H336: Může způsobit ospalost nebo závratě., H350: Může vyvolat rakovinu., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro zdravíLátky nebezpečné pro životní prostředí