243 Kč bez DPH (294,03 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1007220.0500Doprava a platba

CAS No.: 7446-19-7
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H318: Způsobuje vážné poškození očí., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 179,5
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Korozivní a žíravé látkyDráždivé látkyLátky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec ZnSO4 . H2O