1007220.0500

243 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7446-19-7
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H318: Způsobuje vážné poškození očí., H400: Vysoce toxický pro vodní organismy., H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
179,5
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Korozivní a žíravé látky Dráždivé látky Látky nebezpečné pro životní prostředí
Vzorec
ZnSO4 . H2O
Kontaktujte nás!