CAS No.: 7440-23-5
H-věty H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit., H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H318: Způsobuje vážné poškození očí., EUH 014: Prudce reaguje s vodou.
Mol. hmotnost 22,99 g/mol
Signální slovo Nebezpečí
Symbol Hořlavé látkyKorozivní a žíravé látkyLátky nebezpečné pro zdraví
Vzorec Na