CAS No.:
7440-23-5
H-věty
H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit., H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H318: Způsobuje vážné poškození očí., EUH 014: Prudce reaguje s vodou.
Mol. hmotnost
22,99 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Korozivní a žíravé látky Látky nebezpečné pro zdraví
Vzorec
Na
Kontaktujte nás!