1002850.0100

1 359 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
7440-23-5
Vzorec
Na
Mol. hmotnost
22,99 g/mol
Signální slovo
Nebezpečí
Symbol
Hořlavé látky Korozivní a žíravé látky Látky nebezpečné pro zdraví
H-věty
H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit., H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt., H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., H318: Způsobuje vážné poškození očí., EUH 014: Prudce reaguje s vodou.
Kontaktujte nás!