1004572.0050

268 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
333-20-0
Další název
Rhodanid draselný
H-věty
H302: Zdraví škodlivý při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost
97,18 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Dráždivé látky
Vzorec
KSCN
Kontaktujte nás!