268 Kč bez DPH (324,28 Kč s DPH)

ks

Kód produktu: 1004572.0050Doprava a platba

CAS No.: 333-20-0
Další název Rhodanid draselný
H-věty H302: Zdraví škodlivý při požití., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H332: Zdraví škodlivý při vdechování., H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Mol. hmotnost 97,18 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Dráždivé látky
Vzorec KSCN