1003220.1000

85 Kč bez DPH

ks
CAS No.:
1330-20-7
Vzorec
C8H10
Mol. hmotnost
106,17 g/mol
Signální slovo
Varování
Symbol
Hořlavé látky Dráždivé látky
H-věty
H226: Hořlavá kapalina a páry., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H315: Dráždí kůži., H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
Kontaktujte nás!