115 Kč bez DPH (139,15 Kč s DPH)

Kód produktu: 1003221.1000Doprava a platba

CAS No.: 1330-20-7
H-věty H226: Hořlavá kapalina a páry., H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží., H315: Dráždí kůži., H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
Mol. hmotnost 106,17 g/mol
Signální slovo Varování
Symbol Hořlavé látkyDráždivé látky
Vzorec C8H10